POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU VERNAT.EU

1. Informacje o Administratorze
Administratorem danych osobowych serwisu www.VERNAT.EU jest spółka VERNAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jankach (adres: Aleja Krakowska 30, 05-090 Janki) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000892242, NIP: 9691645631 (dalej: „Administrator”)
Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i prawa, w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z serwisu.
2. Cele przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania.
Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi w zakresie wskazanym przez Państwa w Formularzu kontaktowym.
Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO*).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania danych poprzez formularz. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

3. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom współpracującym z Administratorem w następujących zakresach: ofertowanie, realizacja zamówień, montaż, księgowość, nadzór IT, dział prawny lub inne podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:
prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator będzie weryfikował ich prawidłowość;
kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora co do zasadności sprzeciwu;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.
5. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Kontakt z Administratorem
W celu uzyskania informacji lub skorzystania z praw opisanych w pkt 4 i 5 niniejszej Polityki Prywatności należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: showroom_janki@vernat.eu lub adresem wskazanym w pkt. 1.

7. Przetwarzanie danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że:
z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
przekazanie danych odbywać się będzie zna podstawie Standardowych Klauzul Umownych dla Podmiotu, który zobowiązał się działać zgodnie z RODO.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pliki cookies

W celu udoskonalenia funkcjonalności Serwisów, Administrator oświadcza, iż wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa za pomocą, której użytkownik przegląda strony internetowe.
Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.
Na podstawie gromadzonych informacji Administrator może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Serwisami.
W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.
Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.


10. Analityka internetowa oraz profilowanie

Administrator nie pozyskuje informacji o Użytkownikach w sposób automatyczny, a powierzone dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

11. Konta w mediach społecznościowych

Serwis umożliwia przeniesienie Użytkownika bezpośrednio do konta Administratora w mediach społecznościowych. Wszystkie aplikacje społecznościowe mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności Użytkowników na tym koncie. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Informujemy, że nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).